Tisztelt Vásárló!

Tisztelt Érdeklődő, Látogató!

Érintettként Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, illetve „GDPR”) 13. cikke alapján, adatainak kezelése során széles körű jogok illetik meg a Vario Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vario Autó Kft vagy „Adatkezelő”) adatkezelésére tekintettel. Ezek a jogok a személyes adatok kezelésének átláthatóságát szolgálják, különös tekintettel arra, hogy ki, hogyan, milyen módon és miért kezeli az adatokat.

Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

3. Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama, a kezelt személyes adatok kategóriái:

3.1. Az adatkezelés jogalapjairól általában

3.2. Áruházakban, illetve üzletekben kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

3.2.1. Ajánlat

3.2.2. Szerződéskötés, szerződés teljesítése

3.2.3. Felmérés, tervezés

3.2.4. Fizetési kötelezettségek teljesítése

3.2.5. Hitelközvetítés ,biztosításkötés , átírás

3.2.6. Szerződés teljesítésével összefüggő panaszkezelés

3.2.7. Vevőszolgálati tevékenységek

3.3. Weboldalakkal, illetve webáruházakkal kapcsolatos adatkezelés

3.3.1. Naplófájlok, sütik (cookie-k), közösségi média

3.3.2. Regisztráció a weboldalakon

3.3.3. Online megrendelések, online szerződések teljesítése

3.3.4. Fizetési kötelezettségek teljesítése

3.3.5. Online szerződések teljesítésével összefüggő panaszkezelés

3.3.6. Vevőszolgálati tevékenység

3.4. Hírlevelek, nyereményjátékok

3.4.1. E-mailben küldött hírlevelek

3.4.2. Sms üzenet

3.4.3. Vario nyereményjátékok

3.4.4. Online nyereményjátékok

3.5. Kamerás megfigyelés

3.7. A Vario Autó iratmegőrzési kötelezettsége

3.8. A Vario Autó jogos igényeinek érvényesítése

4. Adatok címzettje illetve a címzettek kategóriái:

4.1. Adatfeldolgozók:

4.2. Harmadik fél címzettek (az adatkezelőkön, az adtafeldolgozókon és az érintetten kívül):

6. Az érintett jogai:

6.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

6.2. Helyesbítéshez való jog

6.3. Törléshez való jog

6.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

6.6. Tiltakozáshoz való jog

6.7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

6.8. Automatizált adatkezelés

1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Vario Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

levelezési cím:

e-mail: info@varioauto.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

A Vario Sales Kft adatkezeléséért kizárólagosan felelős adatvédelmi koordinátor:

Fricz Melinda ügyvezető igazgató

levelezési cím:

e-mail: info@varioauto.hu

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama, a kezelt személyes adatok kategóriái:

3.1. Az adatkezelés jogalapjairól általában

Az Ön személyes adatait a Vario Autó Kft következő jogalapok valamelyikének alapján kezeli:

a) az Ön hozzájárulása,

b) szerződés teljesítése (ha az adatkezelés az Ön és a Vario Autó Kft vagy a VarioAutó Kft szerződéses partnere között létrejövő szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges),

c) a Vario Autó Kft jogi kötelezettségének teljesítése (ha az adatkezelés a Vario Autó Kft uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges),

d) a Vario Autó Kft jogos érdekeinek érvényesítése, feltéve, hogy ez a jogos érdek a Vario Autó Kft által előzetesen elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvez.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes személyes adatai egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonásával a Vario Autó Kft visszavonás előtti adatkezelése nem válik jogszerűtlenné. A hozzájárulás minden esetben visszavonható a Vario Autó Kft 6. pontban írt elérhetőségeire (elsődlegesen: mkereszturi.varioauto@gmail.com) történő üzenetküldéssel. A hozzájárulás visszavonásának egyéb lehetséges módjairól a jelen Adatvédelmi Tájékoztató konkrét adatkezelésekkel kapcsolatos pontjaiban tájékoztatjuk.

A Vario Autó Kft törekszik arra, hogy a hozzájárulások visszavonását a lehető leghamarabb feldolgozza és az ennek megfelelő intézkedéseket megtegye. Tájékoztatjuk, hogy a KIKA a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelettel összhangban legfeljebb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásától számított 25 (huszonöt) napig kezelheti és kezeli a hozzájárulás megadása idején elfogadott célból.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy bizonyos személyes adatait a Vario Autó Kft több célból és ezen célokhoz kapcsolódóan eltérő jogalapok alapján is kezelheti. Egy adatkezelés megszűnése nem érinti ugyanannak az adatnak más célokból és jogalapon történő további kezelését, kezeléseit. Ha például az Ön e-mail címét a Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján hírlevél küldése céljából és a Vario Autó Kft-val kötött adásvételi szerződésének teljesítése végett is kezeli és Ön a hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, az e-mail címe a szerződés teljesítése végett továbbra is kezelhető marad.

3.2. Áruházakban, illetve üzletekben kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

3.2.1. Ajánlat

a) A Varo Autó Kft által üzemeltetett üzletekben dolgozó eladó-tanácsadók kérésre ajánlatot készítenek a leendő vásárló részére a leendő vásárló igényeinek megfelelő termékekről. Az ajánlat érvényességi idején belül a vásárlónak lehetősége van az ajánlatban foglaltakat átgondolni és az abban szereplő termékeket az ajánlat szerinti paraméterekkel, feltételekkel a a Vario Autó KFt -tól megvásárolni. Az ajánlat elkészítéséhez a leendő vásárló nevének megadása szükséges, e nélkül a személyes adat nélkül a Vario Autó Kft eladó-tanácsadó alkalmazottainak nem áll módjában az ajánlatot elkészíteni.

A Vario Autó Kft a leendő vásárló nevét az ajánlat készítése, illetve adásvételi vagy szolgáltatást is tartalmazó adásvételi szerződés későbbi megkötése céljából, az ajánlat érvényességi idejéig kezeli; az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

b) Az ajánlatkészítés során a leendő vásárlónak lehetősége van arra, hogy a neve mellett a telefonos, illetve e-mail elérhetőségét is megadja az ajánlatot készítő eladó-tanácsadó részére, hogy az eladó-tanácsadó az ajánlat tartalmával, illetve elfogadásával kapcsolatosan megkeresse, az ajánlat tartalmával összefüggő esetleges új akciókról értesítse. Ezen elérhetőségeknek vagy ezen elérhetőségek valamelyikének a megadásával a leendő vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Vario Autó Kft a fent körülírt célból a nevét, a telefonszámát, illetve az e-mail címét kezelje (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás).

A Vario Autó Kft a rendelkezésére bocsátott elérhetőségi adatokat valamint a leendő vásárló nevét a jelen alpontban foglalt célból a leendő vásárló hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli.

A hozzájárulás visszavonása az ajánlatot készítő eladó-tanácsadó ajánlaton szereplő telefonszámán jelezhető.

3.2.2. Szerződéskötés, szerződés teljesítése

Az Ön által megvásárolni kívánt termék a Vario Autó Kft által üzemeltetett üzletben közvetlenül elérhető, vagy az más telephelyen található, vagy, mert a Vario Autó Kft-nak azt külön meg kell rendelnie a beszállítótól/gyártótól, a termék megvásárlásához adásvételi szerződés kötése szükséges. A termék megvétele mellett lehetősége van arra is, hogy szolgáltatásokat (pl. házhozszállítás, szerelés, átírás stb ) is megrendeljen, ez esetben szolgáltatást is magában foglaló, ún. vállalkozással vegyes adásvételi szerződés kötésére kerül sor.

Az Ön és a Vario Autó Kft közti adásvételi szerződés megkötése, illetve teljesítése céljából a Vario Autó Kft legalább a következő személyes adatokat kezeli: az Ön neve, címe, címe, személyes adatai és aláírása, továbbá az adásvételi szerződés . Felhívjuk figyelmét, hogy ezeknek az adatoknak a kezelése feltétlenül szükséges az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ezen adatok hiányában a Vario Autó Kft nak nem áll módjában szerződést kötni.

Az adásvételi szerződés teljesítése céljából a Vario Autó Kft kezeli továbbá az Ön telefonszámát, illetve e-mail címét azért, hogy a termék átvételéről Önt értesíthesse, ezeknek az adatoknak a kezelése ugyanakkor nem feltétlenül szükséges a szerződéskötéshez, viszont jelentős mértékben megkönnyíti, illetve felgyorsítja annak teljesítését.

A Vario autó Kft az imént körülírt adatokat a fenti célokból a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A házhozszállítási szolgáltatást is tartalmazó szerződések teljesítése kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a megvásárolt termékek kiszállítását esetleges javítását , átíratását nem minden esetben a Vario Autó Kft, hanem annak szerződéses partnerei végzik. A kiszállítások ,javítások , átírás teljesítése érdekében a Vario Autó KFt a következő személyes adatokat továbbítja szerződéses partnerei részére: vásárló neve, címe, személyes adatai , aláírása ha rendelkezésre áll: telefonszáma, illetve e-mail címe, az adásvételi szerződés.

A Vario Autó Kft kiszállítást , javítást végző partnereinek személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.2.3. Felmérés, árajánlatképzés

A Vario Autó Kft nál lehetőség van egyes termékek esetében a vevő egyedi igényei szerinti tervezésre, javítására , átalakítására, melyet általában helyszíni felmérés is megelőz.

A Vario Autó KFt a felmérés, egyedi tervezés, szerkesztés elvégzése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, ha a tervezést megelőzően sor került a szerződéskötésre, akkor az adásvételi szerződés . A fenti céloknak megfelelően az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése.

A fenti adatok megadása az egyedi tervezés, szerkesztés elvégzéséhez feltétlenül szükséges, azok hiányában a szolgáltatás elvégzését a Vario Autó Kft-nak nem áll módjában elvállalnia.

A fenti adatokat a jelen pontban körülírt célokból a Vario Autó Kft a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.4. Fizetési kötelezettségek teljesítése

Az egyes, vásárolt és értékesített termékek vételárának, illetve a megrendelt szolgáltatások díjának a kifizetése vagy a pénztáraknál (az ott elérhető fizetési módokon) vagy banki átutalással történhet. A vevői fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a vásárló és a Vario Autó Kft között létrejövő adásvételi szerződés teljesítése, az alábbiakban konkrétan megjelölt adatok kezelése a fizetés lebonyolításához minden esetben szükséges.

A vételár pénztárnál történő kifizetése esetén a Vario Autó Kft a fizetés lebonyolítása céljából a vevő következő személyes adatait kezeli: bankkártya, illetve hitelkártya adatok (kártyaszámok egyes számjegyei), külön adásvételi szerződés kötése (3.2.2. pont) esetén a vevő adásvételi szerződésen szereplő adatai.

A vételár banki átutalással történő rendezése esetén a Vario Autó Kft a fizetés lebonyolítása, illetve nyomon követése céljából a vevő következő személyes adatait kezeli: név, bankszámlaszám, adásvételi szerződés száma, az utalás közleményében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.

A fenti adatokat a jelen pontban körülírt célból a Vario Autó Kft a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

Egyben tájékoztatjuk, hogy külön adásvételi szerződés kötése (3.2.2. pont) esetén a számlákon a vásárló neve, címe, vevőkódja és az adásvételi szerződés is szerepel.

Külön is tájékoztatjuk, hogy a kasszarendszer program illetve a banki program működtetői a fizetés lebonyolítása során kezelt adatokhoz hozzáférhetnek, ezekről a fizetési szolgáltatókról a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.2.5. Hitelközvetítés , biztosításkötés , átírás

A Vario Autó Kft üzletekben történő vásárlás esetén lehetőség van arra, hogy Ön a termékek vételárának megfizetéséhez a Merkantil Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) vagy a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 96-98.) MKB Bank Nyrt Budapest Váci u 38. 1056 által kínált hitelt vegyen igénybe az üzletekben megismerhető feltételek szerint. A Vario Autó Kft jelenleg a fent megjelölt pénzügyi intézmény közvetítőjeként működik közre az Ön hiteligénylése során: a Vario Autó Kft hitelügyintézésben közreműködő alkalmazottai felveszik a hiteligényléshez szükséges adatokat és kitöltik Önnel a szükséges dokumentumokat, melyek webes felületen és postai úton is továbbításra kerülnek a vásárló által választott hitelt kínáló pénzügyi intézmény részére.

A Vario Autó Kft a hiteligénylés lebonyolítása (hitelközvetítés) céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: a hiteligénylő vásárló és, ha van, az adóstárs neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakhelye, levelezési címe, állampolgársága, személyazonosító okmányának típusa és száma, lakcímkártya száma, adóazonosító jele, hiteligénylő bankszámlaszáma, munkabér/jövedelemigazoláson szereplő adatok, adásvételi szerződés, kérelem száma, bankszámla adatok, számlán szereplő adatok ,munkalap, a hiteligénylő és az adóstárs aláírása. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti célból az okmányok másolatai is továbbításra kerülnek az OTP Bank Nyrt., illetve a Cofidis Magyarországi Fióktelepe MKB Bank Nyrt részére. Az adatkezelés jogalapja az OTP Bank Nyrt-vel, illetve a Cofidis Magyarországi Fióktelepével vagy MKB bank Nyrt vel kötendő kölcsön vagy lízingszerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

A kölcsönszerződések formai követelményeinek teljesítése érdekében két tanú közreműködésére is szükség van. A pénzügyi intézmény és a hiteligénylő közti kölcsönszerződésen a formai követelmények teljesítése céljából szerepel a tanúk neve, lakcíme és aláírása is. Az adatkezelés a tanúk esetében a hozzájárulásukon alapul.

A Vario Autó Kft a jelen pontban foglalt adatokat a fenti célokból a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.6. Szerződés teljesítésével összefüggő panaszkezelés

Előfordulhat, hogy a vásárlónak az áruházakban, üzletekben vásárolt termékekkel vagy az ott megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban kifogásai lesznek (pl. garanciális és szavatossági kifogások), melyet elsődlegesen az adott áruház/üzlet vevőszolgálata részére jelezhet a www.varioauto.hu honlapon található elérhetőségeken vagy személyesen.

A Vario Autó Kft a vele kötött adásvételi szerződésekkel összefüggésben felmerült reklamációk rendezése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: vásárló neve, címe, szállítási címe, mobiltelefonszáma és aláírása, az adásvételi szerződés vagy munkalap és a reklamációs szerződés száma, a vevő által a panasz bejelentése során megadott egyéb adatok, a panaszbejelentő e-mail esetleges mellékletei (fotók, dokumentumok). Ha a reklamáció rendezése során a vásárló és a Vario Autó Kft a vásárló részére történő visszatérítésről, jóváírásról állapodnak meg, a Vario Autó Kft a vevő bankszámlaszámát is kezeli, ha a vevő a visszajáró összeget utalni kéri. Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés megfelelő teljesítése.

A Vario Autó Kft a fenti adatokat a reklamáció rendezése céljából a vevői panasz rendezését követő 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok – különösen visszatérítés esetén – 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.2.7. Vevőszolgálati tevékenységek

Önnek lehetősége van arra, hogy a VarioAutó Kft üzletében forgalmazott termékekkel és ott kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel, visszajelzéseivel az üzlet vevőszolgálataihoz fordulhasson. Kérdéseit közvetlenül a www. varioauto.hu weboldalakon megtalálható vevőszolgálati elérhetőségeken is felteheti, illetve használhatja a weboldalak kapcsolatfelvételre szolgáló felületeit is a megfelelő menüpontokra kattintva .

Ha az üzlet működésével kapcsolatban panasza, kifogása van, azt szintén jelezheti ezeken az elérhetőségeken.

A Vario Autó Kft a vásárlói kérések teljesítése, visszajelzések, esetleges panaszok kezelése céljából az Ön alábbi személyes adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám (kapcsolatfelvételre szolgáló felület használata esetén kötelezően megadandó adatok), illetve olyan adatok (beleértve az esetlegesen mellékelt fotókat), amelyeket Ön a Vario Autó Kft rendelkezésére bocsát. Ezeket az adatokat a fenti célból a az Ön hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulása visszavonásáig, illetve a kérés, kérdés megválaszolásáig/teljesítéséig, panasz rendezése esetén pedig a rendezéstől számított 5 évig (fizetés teljesítése esetén a 3.7. pontban foglalt iratmegőrzési kötelezettség miatt ugyanakkor 7 évig megőrzi).

Hozzájárulását magával az üzenet elküldésével adja meg, hozzájárulása visszavonását a Vario Autó Kft eljáró alkalmazottjával vagy a rendelkezésre álló elérhetőségeken is közölheti.

3.3. Weboldalakkal, illetve webáruházakkal kapcsolatos adatkezelés

A Vario Autó Kft a www.varioauto.hu weboldal és az ezeken a weboldalon működtetett online áruházak üzemeltetője.

3.3.1. Naplófájlok, sütik (cookie-k), közösségi média

A következő Cookie szabályzat mindkét weboldal látogatói tekintetében alkalmazandó.

a) Naplófájlok

A www.varioauto.hu weboldal optimalizálása érdekében a rendszerteljesítmény, felhasználóbarát alkalmazás, a Vario Autó Kft termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hasznos információk rendelkezésre bocsátása miatt, valamint a weboldal elleni támadások felismerése és megakadályozása érdekében a weboldalak üzemeltetője automatikusan rögzíti és elmenti az úgynevezett naplófájlok információit, amelyeket a látogató böngészője automatikusan továbbít a Vario Autó Kft részére. Ez érinti a weboldal látogatójának IP-címét, böngészőjét és nyelvi beállításait, operációs rendszerét, internet szolgáltatóját, a dátum/idő beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét. Ezek az adatok személyes adatokkal együtt nem kerülnek kezelésre.

Abban az esetben, ha a Vario Autó Kft tudomást szerez a weboldalak jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartja ezeknek az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogát.

Ezek az adatok alapvetően 30 napig kerülnek tárolásra. Ennél hosszabb tárolásra akkor kerül sor, ha az szükséges a weboldalak ellen észlelt támadások vizsgálatához.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a Vario Autó Kft arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a jelen alpont bekezdésében felsorolt célokat elérje.

b) Sütik (cookie-k)

A www.varioauto.hu weboldalak úgynevezett "sütiket" használnak.

A sütik kisebb szövegfájlok, amelyeket a weboldalak látogatójának terminálja tárol. Ezek a fájlok bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak a böngészőben a rendszerünkkel való kommunikáció során.

Az Adatkezelő által elhelyezett sütik nem gyűjtenek személyes adatokat. A sütik alapján a Vario Autó Kft csupán anonim információkat kap, például arról, hogy mely más weboldalakról látogatnak el a Vario Autó Kft weboldalaira, a weboldalain mely oldalakat tekintik meg, stb.

A böngészőben beállítható, hogy a látogató tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, és egyenként dönthessen azok engedélyezéséről, illetve bizonyos esetekben általánosan le is tilthatja a sütiket. A böngészőben beállítható, hogy a böngésző bezárásakor a sütik automatikusan törlődjenek.

Amennyiben nem engedélyezi a sütiket, az korlátozhatja a weboldalak funkcióit.

Ideiglenes sütik

Ezek a sütik szükségesek a weboldalakon történő navigációhoz. Ilyenek például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a bejelentkezést az ügyféloldalra, vagy a termékek bevásárlókosárba helyezését. Ezek a sütik 30 percenként újra elhelyezésre kerülnek és az oldal elhagyása után törlődnek.

Állandó sütik

Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a böngésző újra felismerésre kerüljön, amikor a következő alkalommal látogatást tesz a weboldalakon. Ezek a sütik addig tárolódnak a látogató számítógépén, ameddig manuálisan nem törlik azokat.

Performance-Cookie-k

Ezek a sütik azt a célt szolgálják, hogy a Vario Autó Kft anonim adatokat gyűjtsön a látogatók felhasználói szokásairól a weboldalakra vonatkozóan. Ezek a sütik regisztrálják a meglátogatott aloldalakat és linkeket. Ez teszi lehetővé a Vario Autó Kft számára, hogy megfelelőbben tudja kezelni a látogatók által megadott preferenciákat, amikor legközelebb ellátogatnak a weboldalakra. Ezeknek a sütiknek a segítségével relevánsabb információk és ajánlatok adhatók a weboldalak látogatói számára. Az adatok tárolásának időtartama: 30 nap.

Functionality - Cookie-k

Ezek a sütik szolgálnak a beállítások tárolására (mint például a nyelvi beállítások, vagy a betűméret beállítása), amelyeket a látogató a weboldalakon beállított. Ezáltal kényelmesebben kezelhetők a weboldalak funkciói. Ezek a sütik 30 perc elteltével törlődnek.

Third-Party-Cookie-k / harmadik féltől származó sütik

Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy anonim adatokat gyűjtsenek az Ön felhasználói szokásairól a Vario Autó Kft weboldalain és más weboldalakon. Ez teszi lehetővé, hogy amikor valaki legközelebb ellátogat valamelyik weboldalra, akkor számára releváns, érdekes információkat és ajánlatokat lehessen adni.

A Google Analytics, Hotjar, GoogleAdwords, Doubleclick, Social Media Pluginok esetében harmadik féltől származó (Third-Party)-sütik kerülnek alkalmazásra.

Google Analytics

A weboldalak a Google (Universal) Analytics-et használják, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyek a weboldalak használatát elemzik.

A sütik által nyert információk a weboldalak használatáról (beleértve a látogatók IP-címe és a meglátogatott weboldalak URL-címe) általában az USA székhelyű Google egyik szerverére kerülnek továbbításra és tárolásra. Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a weboldalon az IP-címek az Európai Unió tagországain belüli vagy az Európai Gazdasági Közösség szerződéses államaiba történő továbbítás előtt szintén lerövidítésre kerülnek. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP-cím továbbításra az USA székhelyű Google valamelyik szerverére, ahol szintén lerövidítésre kerül. A Google ezen információk segítségével kiértékeli a weboldalak látogatóinak felhasználási szokásait, hogy riportokat állítson össze a weboldalak aktivitásairól és további, a weboldalakkal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végezzen a Vario Autó Kft részére. A Google Analytics által a látogató böngészőjéről továbbított anonim IP-cím nem kerül összevonásra a Google többi adatával. Ezek az adatok 6 hónapig kerülnek tárolásra.

A Vario Autó Kft nem tárolja azokat az adatokat, amelyeket a Google Analytics gyűjtött.

Minden látogató megakadályozhatja a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatok összegyűjtését (beleértve az IP-címet is) a Google részére, valamint azok Google általi feldolgozását, ha letölti és installálja a következő linken elérhető Browser-Plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségeken

találhatóak: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html illetve ttps://policies.google.com/?hl=hu/ .

A sütik Vario Autó Kft által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldalak megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a Vario Autó Kft jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

A sütik Vario Autó Kft által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldalak megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

Google AdWords

A Google AdWords ugyancsak a Google szolgáltatása. A Google AdWords sütiket használ. Ha a www. varioauto.hu weboldal látogatója Google-hirdetésen keresztül jutott el a weboldalakra, akkor a Google AdWords egy sütit (itt azonosítószámot (ID)) helyez el a látogató készülékén. Ennek segítségével a Google és így a Vario Autó Kft képes felismerni, hogy rákattintottak a hirdetésre, és ezáltal valaki eljutott a weboldalakra. Erről anonimizált statisztikák készülnek. Az AdWords-sütik használata lehetővé teszi a Google és a Vario Autó Kft számára a hirdetések pontosabb elhelyezését a különféle honlapokon tett előző látogatások kiértékelése alapján.

Ezek a sütik 30 nap elteltével törlődnek.

A sütik által generált információkat (beleértve az IP-címeket) a Google kiértékelésre egy, az USA-ban található szerverre továbbítja, ahol tárolásra kerülnek. A Google betartja a "Privacy-Shield"-egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és regisztrált tagja az USA Kereskedelmi Minisztériuma "Privacy Shield"-programjának. A Google csak a törvényi előírások alapján vagy a rendelések feldolgozása keretében továbbítja az adatokat harmadik személy részére. Ha a felhasználó Google-fiókkal lép be az oldalra, a Google összeköti a fiókinformációkat az AdWords-ben feldolgozott információkkal.

A Google AdWords-sütik tárolása nem csupán a böngésző megfelelő beállításával akadályozható meg, hanem a következő linkre kattintva is https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=hu , ha a látogató Google-fiókkal jelentkezett be. Ha nem a Google-fiókkal jelentkezett be a látogató, akkor módosíthatók a böngésző beállításai.

A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

A sütik Vario Autó Kft által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldalak megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a KIKA jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

Ezek a sütik 12 hónap elteltével törlődnek.

A sütik által generált információkat (beleértve az IP-címeket) a Google kiértékelésre egy az USA-ban található szerverre továbbítja, ahol tárolásra kerülnek. A Google betartja "Privacy Shield"-egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit és regisztrált tagja az USA Kereskedelmi Minisztériuma "Privacy Shield"-programjának. A Google csak a törvényi előírások alapján vagy a rendelések feldolgozása keretében továbbítja az adatokat harmadik személy részére. Ha a felhasználó Google-fiókkal lép be az oldalra, a Google összeköti a fiókinformációkat a DoubleClick-ben feldolgozott információkkal. A DoubleClick-információk nem kerülnek tárolásra.

Ön a DoubleClick-sütik tárolását nem csupán a böngészője megfelelő beállításával akadályozhatja meg, hanem a következő linkre kattintva is ( https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=de ), ha a Google-fiókjával jelentkezett be. Ha nem a Google-fiókjával jelentkezett be, akkor módosíthatja a böngésző beállításait.

A Google felhasználási feltételeire és adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információk a következő elérhetőségen találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

A sütik Vario Autó Kft által történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet a weboldalak megnyitásakor felugró ablakban adhat meg. További jogalap a Vario Autó Kft jogos érdeke az ezen Cookie-típusnál megnevezett célok elérése tekintetében.

c) Social Media Pluginok

A www. varioauto.hu weboldalon úgynevezett „beépülő közösségi modulok” vannak használatban:

Facebook Social Pluginok

A weboldalakon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) által működtetett Facebook közösségi háló beépülő közösségi moduljai („Pluginok“) kerülnek használatra. A modulokat Facebook-Logo vagy a "Facebook beépülő közösségi modulja", ill. a "Facebook Social Plugin" kiegészítés jelöli. A Facebook modulokra és azok megjelenésére vonatkozó táblázat itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins .

Aki a webhelyek valamelyik ilyen modult tartalmazó oldalát meglátogatja, annak böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A Plugin tartalmát a Facebook közvetlenül a látogató böngészőjére küldi el, a weboldalba ágyazva. Ezáltal a Facebook információt kap arról, hogy a böngésző lehívta–e a webhelyek vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha a látogató nem rendelkezik Facebook-profillal vagy éppen nem jelentkezett be a Facebookra. Ez az információ (beleértve az IP-címet a böngészőről) közvetlenül a Facebook egyik, az USA-ban található szerverére került továbbításra, ahol tárolásra kerül.

Ha a látogató Facebook-on keresztül jelentkezik be, a Facebook a látogatást a weboldalakon közvetlenül hozzárendeli a Facebook-profilhoz. Ha a látogató beépülő modulokkal lép kapcsolatba, például a "tetszik" gombra kattint, vagy megjegyzést tesz, ezek az információk szintén közvetlenül a Facebook egyik szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolásra kerülnek. Ezen kívül ezek az információk megjelennek a látogató Facebook-profilján is, ahol a Facebook-ismerősök is láthatják azokat.

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, az adatok Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, valamint az erre vonatkozó jogokra és beállítási lehetőségekre vonatkozó részletes információk a magánszféra védelme érdekében a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók: http://www.facebook.com/policy.php .

Ha a látogató nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalakon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje a Facebook-profiljához, akkor a weboldalak meglátogatása előtt ki kell jelentkezni a Facebookból. A Facebook beépülő modulok betöltődése az Add-Ons segítségével is teljesen megakadályozható a böngészőjében, pl. a következő linken: https://www.ghostery.com . Ez az Add-On minden sütit blokkol.

Instagram Social Pluginok

A weboldalakon az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) által működtetett Instagram beépülő közösségi moduljai („Pluginok“) is használatban vannak. Ezeket a modulokat Instagram-Logo jelöli például „Instagram-Kamera“ jelölés formájában. Az Instagram-modulok a következő linken megtekinthetők: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges .

Ha a látogató a webhelyek valamelyik ilyen modult tartalmazó oldalát keresi fel, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. A Plugin tartalmát az Instagram közvetlenül a látogató böngészőjére küldi el, a weboldalba ágyazva. Ezáltal az Instagram információt kap arról, hogy a böngésző lehívta a webhelyek vonatkozó oldalát, abban az esetben is, ha nem rendelkezik Instagram-profillal vagy éppen nem jelentkezett be az Instagramra. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) közvetlenül az Instagram egyik az USA-ban található szerverére került továbbításra, ahol tárolásra kerül.

Ha a weboldal látogatója az Instagram-on keresztül jelentkezik be, az Instagram a látogatását a weboldalakon közvetlenül hozzárendeli az Instagram-profilhoz. Ha beépülő modulokkal lép kapcsolatba, például az "Instagram" gombra kattint, ezek az információk szintén közvetlenül az Instagram egyik szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolásra kerülnek. Ezek az információk ezen kívül megjelennek a személyes Instragram-fiókban, ahol azt az ismerősök is láthatják.

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint az adatok Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, valamint az erre vonatkozó jogokra és beállítási lehetőségekre vonatkozó információk az ügyfél magánszférájának védelme érdekében az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy az Instagram a weboldalakon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje személyes Instagram-profiljához, akkor a weboldalak meglátogatása előtt ki kell jelentkezni az Instagram fiókból. Az Instagram beépülő modulok betöltődését az Add-Ons segítségével is teljesen meg lehet akadályozni pl. a "NoScript" Skript-Blocker segítségével ( http://noscript.net/).

3.3.2. Regisztráció a weboldalakon

Mind a www. varioauto.hu weboldalon lehetősége van a weboldal látogatóinak beregisztrálni. A regisztráció nem feltétele a weboldalakon működtetett online áruházakban történő vásárlásnak, de több olyan kényelmi szolgáltatás igénybevételét (pl. ajánlatkérés ) is lehetővé teszi, amely regisztráció nélkül nem érhető el.

a) A a weboldalon történő regisztráció céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, jelszavát és annak tényét, hogy Ön magánszemély (ez utóbbi körülmény tisztázása amiatt szükséges, hogy a Vario Autó Kft fokozott figyelmet fordíthasson a személyes adatok védelmére); ezek azok az adatok, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a regisztrációja megtörténhessen. Ezeket az adatokat a Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás ezeknek az adatoknak a regisztráció során történő megadásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával történik. Az adatokat a Vario Autó Kft a hozzájárulása visszavonásáig, azaz az Ön regisztrációja törléséig kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztráció törlését megelőzően a Vario Autó Kft-val online szerződést kötött, a szerződés teljesítése céljából a Vario Autó KFt továbbra is kezelheti a nevét és az e-mail címét.

b) A weboldalakon történő regisztrációja során további adatokat is megadhat a Vario Autó Kft számára: címét, telefonszámát, születési idejét. A cím és a vezetékes vagy mobiltelefonszám regisztrációkor történő megadásával lehetővé válik, hogy a konkrét megrendelések leadásakor a rendelés során a rendszer ezeket az adatokat automatikusan betöltse, így Önnek a megrendelés leadásakor ezeket az adatokat már nem kell külön megadnia, illetve begépelnie. A Vario Autó Kft a címét és a telefonszámát a regisztrált személyek által elérhető kényelmi szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, ugyancsak az Ön hozzájárulása (az adatok regisztráció során történő megadása és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása) alapján, a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig. Itt is érvényesek az a) alpontban írtak: ha a regisztráció törlését megelőzően a Vario Autó Kft-val online szerződést kötött, a szerződés teljesítése céljából a Vario Autó Kft továbbra is kezelheti az adatait.

A regisztráció során lehetősége van hírlevélre vagy sms üzenetre történő feliratkozásra is, ha az erre szolgáló külön checkboxokat is bepipálja a regisztrációs űrlap kitöltésekor, illetve sms üzenet igénylése esetén, ha megadja a mobiltelefonszámát. Születési ideje megadásával és a regisztrációs űrlapon szereplő megfelelő checkboxok bepipálásával születésnapi ajánlatokat tartalmazó hírlevelekre és sms üzenetekre is feliratkozhat. A hírlevelekről és sms üzenetekrőll bővebben a 3.4. pontban tájékozódhat.

3.3.3. Online megrendelések, online szerződések teljesítése

A www. varioauto.hu weboldalon működtetett webáruházban online megrendelések leadásának lehetővé tétele valamint a leadott megrendelések Vario Autó Kft általi visszaigazolásával létrejövő szerződés teljesítése céljából a Vario Autó Kft a vásárlók következő személyes adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, megrendelt áru átvételének helye (ha az árut valamelyik áruházban veszik át), rendelési szám, telefonszám, e-mail cím és annak ténye, hogy a vásárló magánszemély. Az adatkezelés jogalapja az online megrendelés KIKA általi visszaigazolásával létrejövő adásvételi szerződés vagy szállítási szolgáltatást is magában foglaló adásvételi szerződés teljesítése.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti adatoknak a kezelése feltétlenül szükséges az online adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ezen adatok hiányában a Vario Autó Kft-nak nem áll módjában online adásvételi szerződést kötni.

A Vario Autó Kft az imént körülírt adatokat a fenti célokból a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés és a teljesítéssel összefüggő dokumentumok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A szállítási szolgáltatást is tartalmazó szerződések teljesítése kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a megvásárolt termékek kiszállítását nem a Vario Autó Kft, hanem annak szerződéses partnerei végzik. A kiszállítások teljesítése érdekében a Vario Autó Kft a következő személyes adatokat továbbítja szerződéses partnerei részére: vásárló neve, szállítási címe, telefonszáma, illetve e-mail címe.

A Vario Autó Kftkiszállítást végző partnereinek személyéről a 4.1. pontban tájékozódhat.

3.3.4. Fizetési kötelezettségek teljesítése

A Vario Autó Kft megrendelt termékek vételárának, illetve szállítási szolgáltatás díjának kifizetése a következő módokon történhet:

- utánvétes fizetéssel a Vario Autó KFt kiszállítást végző közreműködőinél, a közreműködők által elfogadott módokon, vagy abban az áruházban, üzletben, ahol a terméket a vásárló át kívánja venni,

- banki átutalással,

- bankkártyás fizetéssel vagy

- PayPalon keresztül.

Az ületben vagy banki átutalással történő esetén a fizetés lebonyolításával kapcsolatos adatkezelésekre a 3.2.4. pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy banki átutalásos fizetésnél a Vario Autó Kft az adásvételi szerződést kezeli.

Bankkártyán keresztül történő fizetés esetén a fizetés lebonyolítása céljából a következő adatok válnak a Vario Autó Kft fizetési szolgáltatói részére elérhetővé: név, bankkártya, illetve hitelkártya adatok azzal, hogy a bank- és hitelkártya adatokat a Vario Autó Kft nem tárolja. A Vario Autó Kft által igénybevett fizetési szolgáltatókról a 4.1. pontban tájékozódhat.

A vevői fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja minden esetben a vásárló és a Vario Autó Kft között az online megrendelés Vario Autó Kft általi visszaigazolásával létrejövő online adásvételi szerződés teljesítése, a jelen pontban megjelölt, illetve hivatkozott adatok kezelése a fizetés lebonyolításához minden esetben szükséges.

A fenti adatokat a fizetés lebonyolításának céljából a Vario Autó Kft a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel. Egyben tájékoztatjuk, hogy a számlákon a vásárló neve, címe, vevőkódja és a rendelés száma is szerepel.

Tájékoztatjuk, hogy ha a fizetést a Vario Autó KFt kiszállítást végző szerződéses partnere bonyolítja le a vásárlóval, a fizetés lebonyolításával kapcsolatos adatkezelést a kiszállítást végző partner végzi, az annak során esetlegesen kezelt bankkártya/hitelkártya adatokhoz a Vario Autó Kft nem fér hozzá.

3.3.5. Online szerződések teljesítésével összefüggő panaszkezelés

Előfordulhat, hogy a vásárlónak a Vario Autó Kft által üzemeltetett online áruházakban vásárolt termékekkel vagy az ott megrendelt szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban kifogásai lesznek (pl. garanciális és szavatossági kifogások), melyet elsődlegesen az adott webáruház vevőszolgálata részére jelezhet awww. varioauto.hu honlapon található elérhetőségeken.

A Vario Autó Kft a vele kötött online adásvételi szerződésekkel összefüggésben felmerült reklamációk rendezése céljából a vásárló következő személyes adatait kezeli: vásárló neve, címe, szállítási címe, vevőkódja, mobiltelefonszáma, az adásvételi szerződés és a reklamációs szerződés száma, a vevő által a panasz bejelentése során megadott egyéb adatok, a panaszbejelentő e-mail esetleges mellékletei (fotók, dokumentumok). Ha a reklamáció rendezése során a vásárló és a Vario Autó Kft a vásárló részére történő visszatérítésről, jóváírásról állapodnak meg, a Vario Autó Kft a vevő bankszámlaszámát is kezeli, ha a vevő a visszajáró összeget utalni kéri. Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés megfelelő teljesítése.

A Vario Autó Kft a fenti adatokat a reklamáció rendezése céljából a vevői panasz rendezését követő 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok – különösen visszatérítés esetén – 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.3.6. Vevőszolgálati tevékenység

Önnek lehetősége van arra, hogy a Vario Autó Kft által üzemeltetett online áruházakban kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel, visszajelzéseivel az adott webáruház vevőszolgálatához fordulhasson. Kérdéseit közvetlenül awww. varioauto.hu weboldalakon megtalálható vevőszolgálati elérhetőségeken teheti fel.

A Vario Autó KFt a vásárlói kérések teljesítése, visszajelzések kezelése céljából kezeli az Ön alábbi személyes adatait: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan adatok (beleértve az esetlegesen mellékelt fotókat), amelyeket Ön a Vario Autó Kft rendelkezésére bocsát. Ezeket az adatokat a fenti célból a Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulása visszavonásáig, illetve a kérés, kérdés megválaszolásáig/teljesítéséig.

Hozzájárulását magával az üzenet elküldésével/kérdés feltevésével adja meg, a hozzájárulása visszavonását a Vario Autó kft-nak az ügyben eljáró alkalmazottjával vagy a rendelkezésre álló elérhetőségeken közölheti.

3.4. Hírlevelek, nyereményjátékok

3.4.1. E-mailben küldött hírlevelek

a) hírlevél

A Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján, a Vario Autó Kft által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást és ajánlatokat tartalmazó hírlevelek küldése céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét valamint e-mail címét.

Amennyiben Ön a hírlevélre való feliratkozáskor a nevén és e-mail címén túl az irányítószámát is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Vario Autó Kft az irányítószáma alapján Önhöz legközelebb eső telephely ajánlatait tartalmazó hírlevelet is küldjön Önnek.

Amennyiben Ön a hírlevélre való feliratkozáskor a nevén és e-mail címén túl a születési idejét is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Vario Autó Kft születésnapi ajánlatot tartalmazó hírlevelet is küldjön Önnek.

A hírlevelekre az üzletben elérhető nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, a www.varioauto.hu weboldal Hírlevél menüpontjában vagy a www.varioauto.hu weboldalra történő regisztráció során iratkozhat fel (hozzájárulás megadásának módja).

A fenti Vario Autó Kft hírlevelek küldése céljából kezelt adatait a Vario Autó Kft a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A Vario Autó Kft hírlevelek küldésére vonatkozó hozzájárulása visszavonásának (hírlevélről leiratkozás) módja:

- a hírlevél jobb alsó sarkában lévő „Leiratkozás” gombra történő kattintás, vagy,

- leiratkozó levél küldése a regisztrált e-mail címéről az gyor.varioauto.@gmail.com e-mail címre.

3.4.2. Sms üzenet

a) sms üzenet

A Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján, a kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó híreket és ajánlatokat tartalmazó szöveges üzenetek (sms) küldése céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét valamint mobiltelefonszámát.

Amennyiben Ön a Vario Autó Kft sms üzenetre való feliratkozáskor a nevén és a mobiltelefonszámán túl a születési idejét is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Vario Autó Kft születésnapi ajánlatot tartalmazó szöveges üzenetet (sms-t) is küldjön Önnek a megadott mobiltelefonszámára.

A Vario Autó Kft sms üzenetekre a www.varioauto.hu weboldalon történő regisztráció során lehet feliratkozni, az erre szolgáló négyzet (checkbox) bepipálásával.

A fenti sms üzenetek küldése céljából kezelt adatait a Vario Autó Kft a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A Vario Autó Kft sms üzenetek küldésére vonatkozó hozzájárulása visszavonásának (leiratkozás) módja:

- leiratkozó levél küldésével az gyor.varioauto.@gmail.com e-mail címre.

b) sms üzenet

A Vario Autó Kft az Ön hozzájárulása alapján az üzletekben kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó híreket és ajánlatokat tartalmazó szöveges üzenetek (sms) küldése céljából kezeli az Ön vezeték- és keresztnevét valamint mobiltelefonszámát.

Amennyiben Ön az Vario Autó Kft sms üzenetre való feliratkozáskor a nevén és a mobiltelefonszámán túl a születési idejét is megadja, hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Vario Autó Kft születésnapi ajánlatot tartalmazó szöveges üzenetet (sms-t) is küldjön Önnek a megadott mobiltelefonszámára.

Az Vario Autó Kft sms üzenetekre a www.varioauto.hu weboldalon történő regisztráció során lehet feliratkozni, az erre szolgáló négyzet (checkbox) bepipálásával.

A fenti Vario Autó Kft sms üzenetek küldése céljából kezelt adatait a Vario Autó Kft a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

Az sms üzenetek küldésére vonatkozó hozzájárulása visszavonásának (leiratkozás) módja:

- leiratkozó levél küldésével az gyor.varioauto.@gmail.com e-mail címre.

3.4.3. nyereményjátékok

A Vario Autó Kft la működtetett üzletekben időről időre nyereményjátékokat szervez az ott vásárlók számára. A nyereményjátékra való jelentkezéssel (a nyereményszelvény leadásával) Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vario Autó Kft a nyereményjáték lebonyolítása és a nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából a nevét, a vásárlását igazoló blokkon szereplő pénztárszámot vagy tranzakciószámot, továbbá a telefonszámát és az e-mail címét kezelje.

A fenti hozzájárulását a sorsolás megkezdéséig bármikor visszavonhatja, adatait a Vario Autó Kft ez esetben a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. A nem nyertes nyereményszelvényeket a Vario Autó Kft a sorsolás lebonyolításától számított 30 napig őrzi meg.

Amennyiben a nyereményjátékon Ön nyer, a Vario Autó Kft a nyereménye átadásakor átadás-átvételi elismervényen rögzíti a személyazonosító adatait és a lakcímét annak érdekében, hogy a nyertes kiléte megállapítható és a nyeremény átadásának megtörténte igazolható legyen (az adatkezelés jogalapja a Vario Autó Kft egyoldalú kötelezettségvállalásának teljesítése).

Ezeket az adatait a Vario Autó KFt a fenti célból 1 évig tárolja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.4.4. Online nyereményjátékok

A Vario Autó Kft. rendszeresen szervez online nyereményjátékokat pl a facebook oldalán ( www.facebook.com/ varioauto). A játékra való jelentkezéssel és a játékszabály elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a facebook felhasználónevét a nyereményjáték lebonyolítása és a nyertessége esetén az erről való kiértesítés céljából kezelje.

Amennyiben a nyereményjátékon Ön nyer, a Vario Autó Kft a nyereménye átadásakor átadás-átvételi elismervényen rögzíti a személyazonosító adatait és a lakcímét annak érdekében, hogy a nyertes kiléte megállapítható és a nyeremény átadásának megtörténte igazolható legyen. Ezeket az adatait valamint a facebook felhasználónevét a vario Autó Kft a fenti célból 1 évig tárolja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Vario Autó Kft 3.7. pontban ismertetett iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3.5. Kamerás megfigyelés

A Vario Autó Kft az általa üzemeltetett üzletben biztonsági kamerákat alkalmaz, melyek a megfigyelt területeken tartózkodókról képfelvételeket rögzítenek. Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a képfelvétel pedig személyes adatnak minősül.

A képfelvételek rögzítésének és megőrzésének célja a Vario Autó Kft és más személyek áruházakban, üzletekben lévő vagyontárgyainak védelme, incidensek esetén a felvételek bizonyítékként történő felhasználása. Ennek megfelelően a képfelvételek kezelésének alapja a Vario Autó Kft , illetve harmadik személyek jogos érdeke: vagyonvédelem.

A kamerák által rögzített felvételeket a Vario Autó KFt – amennyiben nem kerül sor további felhasználásukra – 30 napig őrzi meg, ezt követően a felvételek automatikusan törlődnek.

A vario Autó Kft által végzett kamerás megfigyelésről az üzletben kihelyezett Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi tájékoztató tartalmaz bővebb felvilágosítást.

3.7. A Vario Autó Kft iratmegőrzési kötelezettsége

A Vario Autó Kft-t az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-ban foglalt megőrzési kötelezettség terheli a jogszabályban meghatározott bizonylatok, könyvek, nyilvántartások tekintetében.

A Vario Autó Kft-t iratmegőrzési kötelezettség terheli továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok tekintetében.

Az iratmegőrzési kötelezettség következtében az adásvételi szerződéseket, a teljesítésükkel összefüggő dokumentumokat, bizonylatokat a Vario Autó KFt köteles megőrizni a szerződések teljesítésén alapuló adatkezelések megszűnése után is. A megőrzési kötelezettség keretében archivált dokumentumok átlagosan a teljesítéstől számított 7 éven belül kerülnek megsemmisítésre.

A fenti adatkezelési tevékenység (eredeti dokumentáció archiválása keretében történő iratmegőrzés/tárolás) a Vario Autó Kft jogi kötelezettségein alapul.

3.8. A Vario Autó Kft jogos igényeinek érvényesítése

Előfordulhat, hogy Ön akár a Vario Autó Kft által üzemeltetett áruházakban, üzletekben vagy akár az áruházak, üzletek területén kívül kárt okoz a Vario Autó Kft-nak. Ebben az esetben a KIKA a jogos kártérítési igényeinek érvényesítése érdekében kezelheti az Ön személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait, a bizonyítást megkönnyítő képfelvételeket. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Vario Autó KFt jogos érdeke: a Vario Autó Kft jogos kártérítési igényeinek érvényesítése. Az adatkezelés a polgári jogi igények elévüléséig (károkozástól számított 5 év), illetve a jogi eljárások lezárulásáig tart.

4. Adatok címzettje illetve a címzettek kategóriái:

4.1. Adatfeldolgozók:

a) A Vario Autó Kft által igénybevett tárhely-szolgáltatók:

- C3 Nonprofit Alapítvány 1146 Budapest Hermina u 22.

b) A Vario Autó Kft házhozszállítási, illetve szerelési ,átírási , javítási szolgáltatásokat teljesítő közreműködői:

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) kiszállítás a webáruházak vevői részére,

- Farkas Barkó Andrea Szaturnusz u 36. gépjárműátírás

c) fizetés lebonyolításában közreműködő szolgáltatói

- OBER Bank Nyrt (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) banki átutalások lebonyolítása,

- Merkantil Bank Zrt Budapest

- Cofidis Bank Zrt

- SIX Payment Services (Europe) S.A. (székhelye: L-5365 Munsbach, Gabriel Lippmann Rue 10., Luxemburg) online bankkártyás fizetést bonyolító szolgáltató,

d) A Vario Autó Kft által kötött szerződések teljesítésében, illetve az ezzel összefüggő panaszkezelésben közreműködnek a Vario Autó Kft beszállítói, akik ennek keretében hozzáférhetnek a vevők személyes adataihoz (elsődlegesen a névhez és a szerződés-/megrendelés számhoz).

e) A Vario Autó Kft hírlevelek kiküldése érdekében igénybevett közreműködői:

- Fricz Attila HQ Soft Bt

f) A Vario Autó KFt által működtetett kamerarendszer felvételeihez hozzáférhetnek:

- a kamerarendszer telepítője és szervizelője Torma Biztonságtechnika Kft

g) gépjármű kárrendezésben,biztosításkötésben közreműködő szolgáltatói:

- biztosítási alkusz: Insura Biztosítási Alkusz Kft

- Aktív kárrendező Kft 7624 Budai Nagy Antal u 1.

h) A Vario Autó Kft könyvvizsgálója, aki tevékenysége során megtekinthet szerződéses dokumentációt, bizonylatokat:

Várady Zoltán 7635 Középdeindol köz 4.

i) A Vario Autó Kft panaszkezelésben, jogviták rendezésében általában közreműködő jogi képviselője:

- dr NAgyné Lukács Anna Citrom u 18.

4.2. Harmadik fél címzettek (az adatkezelőkön, az adtafeldolgozókon és az érintetten kívül):

Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

5. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

A Vario autó Kft részéről nem történik harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás. A 3.3.1. pontban írt adatkezelők maguk gyűjtik be az ott megjelölt cookie-kon, social media plugin-okon keresztül az ott körülírt információkat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön a Vario Autó Kft facebook oldalán információkat hoz nyilvánosságra (például nyereménnyel készült fotók), akkor az adatokat ezzel egy meghatározatlan címzetti körnek bocsátja a rendelkezésére.

6. Az érintett jogai:

Önt a törvényi feltételek megléte esetén, a GDPR 15-22. cikke alapján a következő jogok illetik meg a Vario Autó-val szemben:

a) A hozzáféréshez való jog

b) A tájékoztatáshoz való jog

c) A helyesbítéshez való jog

d) A törléshez való jog

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

f) Az adatkezelés elleni tiltakozás joga (csak jogos érdek esetén)

g) Az adathordozhatósághoz való jog (csak szerződéses kapcsolat vagy hozzájárulás esetén)

h) Ha a kezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Őn jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

i) Panasztételhez való jog a felügyeleti szervnél – Önnek joga van a felügyeleti szervnél panaszt tenni, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű.


A Vario Autó Sales Kft tekintetében illetékes felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elérhetőségei:

- postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
- telefonszám: +36 (1) 391-1400
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap: http://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga- Ön jogosult bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, jogosult kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

Ön valamennyi jogát gyakorolhatja e-mailben az gyor.varioauto.@gmail.com címen, postai úton való közléssel (postacím: ) valamint az áruházak/üzletek vevőszolgálatán elhelyezett formanyomtatvány kitöltésével. Ehhez szükség lehet arra, hogy azonosítsa magát, ill. közreműködjön az azonosításában.

Ennek megfelelően formanyomtatvány kitöltése esetén a Vario Autó Kft vevőszolgálaton dolgozó alkalmazottai kérhetik Önt a személyazonosító okmányának a bemutatására abból a célból, hogy megbizonyosodhassanak a megadott azonosító adatok helyességéről és arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat valóban az a személy gyakorolja, akinek a személyes adataira nézve joggyakorlás történik. A vevőszolgálaton elhelyezett formanyomtatványon a következő adatait szükséges az azonosítása végett megadnia: név, születési idő, lakcím és e-mail cím. Tájékoztatjuk, hogy magának a személyazonosító okmányának a lemásolására nem kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatairól tájékoztatást, adatainak törlését és módosítását a wee.varioauto.hu weboldalon is elérhető chatbox felület használatával is igényelheti, amennyiben az azonosításához szükséges következő adatokat megadja: név, megszólítás, születési idő, e-mail cím, opcionálisan: lakcím (ha a válasz megküldését a lakcímére kéri).

Tájékoztatjuk, hogy a jogainak gyakorlása során a megkeresésére adandó válasz, illetve a szükséges intézkedések megtétele céljából kérését és személyes adatait a Vario Autó Kft belső hálózatán, ún. ticket-rendszerben kezeljük a megkeresés, illetve a szükséges intézkedések megtételéig.

Az alábbiakban az érintettek – azaz a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek – egyes jogai kerülnek részletezésre.

6.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt vagy az érintettet ért kárért a mulasztó érintett felel.

Hangsúlyozzuk, hogy a Vario AutóKft-nak az esetek döntő többségében nem áll módjában az adatainak helyességét, illetve pontosságát ellenőrizni. Erre való tekintettel azokban az esetekben, ahol a Vario Autó Kft -nak nincs módja az adatai ellenőrzésére, az adatok valóságtartalmáért, helyességéért és pontosságáért kizárólag Önt terheli felelősség. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy a valóságnak megfelelő, pontos és helyes adatokat adjon meg, továbbá fokozottan ügyeljen jelszavainak, szerződéses dokumentumainak megőrzésére.

6.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a személyes adatok továbbították, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

· az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes;

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

· az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

· az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a Vario Autó Kft bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak arra az adatkezelési célra korlátozódik, amihez hozzájárulását adta, így annak visszavonása is ezen adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával és az egyes adatkezeléseknél jelzett módokon vonhatja vissza.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

6.7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei a 6. pont i) pont alatt találhatók.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

6.8. Automatizált adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a személyes adatai vonatkozásában nem végez automatizált adatkezelést, így profilalkotást sem.      Vissza a lap tetejére >>